Algemene Voorwaarden

Debuparts Enschede VOF Rembrandtlaan 56a 7545ZL Enschede info@debuparts.nl / 06-49815656 / www.debuparts.nl

1. Definities: Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Debuparts een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Debuparts gesloten overeenkomsten. De overeenkomst tussen Debuparts en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

3. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Debuparts met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4. Betalingen: Betalingen kunnen geschieden op door Debuparts aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Debuparts werkt. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

5. Levering: Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Debuparts. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering. De prestatie van Debuparts wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. In geval van reclame is Debuparts slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

6. Garantievoowaarden: Bij aankoop van een scooter bij Debuparts gaat u automatisch akkoord met de volgende garantievoorwaarden: Op alle nieuwe scooters die door Debuparts binnen Nederland verkocht worden is een garantietermijn van 2 jaar of 12000 km ingaande vanaf betaaldatum van toepassing. Op deze garantietermijn zijn geen uitzonderingen van toepassing als wel enkele voorwaarden vernoemd onderstaand:

De volgende artikelen zijn gegarandeerd voor een periode van 1 jaar na betaaldatum: *Overbrengingsdelen zoals variateurhuis, poeliehelften enz.

De volgende onderdelen / zaken komen niet in voor garantie: *Slijtage onderhevige onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabel, V-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu’s, rubbers, olie, luchtfilterelementen, bobine, cdi, frictiematerialen. *Alle schade die voorkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsprogramma. *Bij het opvoeren van de scooter (aanpassing in snelheid) vervalt de garantie. *Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud dat niet door Debuparts wordt voorgeschreven of niet door Debuparts is uitgevoerd. *Alle schade die het gevolg is van competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik op niet normaal bedoeld wegdek. *Alle schade die voorkomt uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat beschreven, of schade die voorkomt uit ongevallen. *Scooters gebruikt voor verhuur en of bezorging. *Alle schade die voorkomt uit het monteren en gebruiken van onderdelen niet voorgeschreven door Debuparts. *Alle schade die voorkomt uit aanpassingen die niet door Debuparts zijn voorgeschreven en/of zijn goedgekeurd. *Alle schade die voorkomt uit normaal gebruik van de scooter zoals krassen op de treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht enz. *Alle schade die ontstaat uit het niet correct gebruiken van de scooter zoals beschreven in het instructieboekje. *Alle schade die voorkomt uit natuurrampen, diefstal, brand enz. *Alle schade die voorkomt uit chemische producten, zout, olie, rook, zeewater, vogeluitwerpselen en dergelijke. *Debuparts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: *Kosten van periodiek onderhoud tijdens de garantieperiode *Afleveringskosten *Kosten voortkomend uit enig werk wegens voordien ondegelijke en/of slecht uitgevoerd werk *Bijkomende kosten gemaakt in verband met een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel/dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enig andere kosten tijdens de reparatieperiode.

Op alle tweedehands scooters die door Debuparts binnen Nederland verkocht worden is een (motor)garantietermijn van 2 maand of 1500 km ingaande vanaf betaaldatum van toepassing.

De volgende onderdelen / zaken komen niet in voor garantie: *Slijtage onderhevige onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabel, V-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu’s, rubbers, olie, luchtfilterelementen, bobine, cdi, frictiematerialen. *Alle schade die voorkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsprogramma. *Bij het opvoeren van de scooter (aanpassing in snelheid) vervalt de garantie. *Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud dat niet door Debuparts wordt voorgeschreven of niet door Debuparts is uitgevoerd. *Alle schade die het gevolg is van competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik op niet normaal bedoeld wegdek. *Alle schade die voorkomt uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat beschreven, of schade die voorkomt uit ongevallen. *Scooters gebruikt voor verhuur en of bezorging. *Alle schade die voorkomt uit het monteren en gebruiken van onderdelen niet voorgeschreven door Debuparts. *Alle schade die voorkomt uit aanpassingen die niet door Debuparts zijn voorgeschreven en/of zijn goedgekeurd. *Alle schade die voorkomt uit normaal gebruik van de scooter zoals krassen op de treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht enz. *Alle schade die ontstaat uit het niet correct gebruiken van de scooter zoals beschreven in het instructieboekje. *Alle schade die voorkomt uit natuurrampen, diefstal, brand enz. *Alle schade die voorkomt uit chemische producten, zout, olie, rook, zeewater, vogeluitwerpselen en dergelijke. *Debuparts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: *Kosten van periodiek onderhoud tijdens de garantieperiode *Afleveringskosten *Kosten voortkomend uit enig werk wegens voordien ondegelijke en/of slecht uitgevoerd werk *Bijkomende kosten gemaakt in verband met een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel/dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enig andere kosten tijdens de reparatieperiode.

7. Aansprakelijkheid Debuparts is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht. Debuparts is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. Debuparts is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

8. Overmacht: In geval van overmacht is Debuparts bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

9. Verzekering: Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Debuparts afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Debuparts verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn. Koper kan voor aflevering zelf aangeven welke persoon als verzekeringsnemer moet worden aangemerkt. Wanneer dit niet nader wordt aangegeven wordt koper zelf als aanvrager van de verzekering gezien en wordt de verzekering op zijn of haar naam gesteld.Debuparts verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.Debuparts wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren de scooter niet meer verzekerd is. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.Indien een medewerker van Debuparts tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

10. Helm: De door Debuparts geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden. Hoewel het dragen van de door Debuparts geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Debuparts sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

11. Begrip lease: De door Debuparts en de financieringsmaatschappij aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar. Betalingen aan door de financieringsmaatschappij versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij. Alle gehanteerde leaseprijzen zijn inclusief alle kosten betreffende door Debuparts verrichte administratieve verwerking, aanvraagbehandeling en alle werkzaamheden die door Debuparts worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van koper of potentiële koper.

12. Toetsing en registratie BKR: Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij beoordeeld. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

13. Werkzaamheden / Reparaties: Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Debuparts zoveel mogelijk aan ten adresse van Debuparts uitgevoerd. Minimaal reparatietarief betreft €35,-, tenzij anders vooraf afgesproken. Prijsopgave vindt plaats als de reparatiekosten (inclusief onderzoekskosten) hoger zijn dan €100,- incl. B.T.W. Reparaties onder dit bedrag worden zonder kennisgeving vooraf uitgevoerd, hierna krijgt u een gereed melding. Stallingstarief na gereedmelding van scooter gaat in 3 dagen na gereedmelding en bedraagt €2,50 per dag., tenzij anders vooraf afgesproken. Maximale stallingsperiode bedraagt 3 maanden na gereedmelding. Klant gaat er na niet afhalen na 3 maanden na gereedmelding automatisch mee akkoord dat Debuparts de scooter demonteert en afvoert.

14. Schade: Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

15. Rijklaar maken: Elke door Debuparts afgeleverde scooter wordt door Debuparts rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Debuparts op het moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

16. Controle op functionering en veiligheid: Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Debuparts wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

17.Algemeen: Debuparts levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door Debuparts geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen. Debuparts hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

18. Nietigheid: Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

19. Geschillen: Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Debuparts om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

 

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.

Enschede, 01-01-2020 Debuparts