Algemene Voorwaarden van Koop en Verkoop voor de Webwinkel van Debuparts opgesteld op 04-02-2012

Artikel 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden
worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

Gebruiker: De gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

Consument: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Consumentenkoop: De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak,
die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en een consument die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor
iedere aanbieding, bestelling, order, offerte en overeenkomst tussen
gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze
Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes zijn
vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij
gebruiker om praktische, spoedeisende of andere reden van een
schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of
datum, of is naar datum bepaalbaar.

De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn inclusief Omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

Gebruiker kan niet aan zijn
aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of
offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker
anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave
verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere en/of nabestellingen.

Artikel 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand
door betaling van het volledige factuurbedrag door de consument en nadat
gebruiker schriftelijk heeft aangegeven dat de opdracht in behandeling
is genomen. Het – bij het bestelproces – elektronisch gegenereerde
besteloverzicht is nadrukkelijk GEEN bevestiging dat de opdracht in
behandeling is genomen.

Indien een overeenkomst als
genoemd in het vorige lid van dit artikel tot stand is gekomen hebben
gebruiker en consument gedurende zeven werkdagen na het tot stand komen
van de overeenkomst het recht deze, zonder opgaaf van redenen, te
herroepen.

Artikel 5. LEVERING

Tenzij anders overeengekomen,
geschiedt levering na betaling van het volledige factuurbedrag af
fabriek, winkel, atelier of magazijn van gebruiker.

De consument is verplicht de
gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de consument de afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde
artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker
hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende
kosten verschuldigd zijn.

Standaard komen gebruiker en de
consument bezorging overeen. Bezorging van de aankopen geschiedt dan
tegen betaling van (verzend)kosten. Deze kosten worden de consument
gelijktijdig met de te leveren zaken in rekening gebracht, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. De consument is gehouden deze
kosten gelijktijdig met het aankoopbedrag van de zaken te voldoen.
Gebruiker bepaalt steeds de wijze van verzending.

De levertijd, zijnde de periode
vanaf ontvangst en verwerking van het volledige factuurbedrag door
gebruiker tot het moment van aanbieden van de zaken voor verzending bij
de vervoerder door gebruiker, bedraagt maximaal 1 week tenzij door
gebruiker anders is aangegeven. De opgave van de levertijd is
indicatief, de opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer
meer dan 2 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij
overschrijding van deze termijn dient de consument gebruiker
schriftelijk in gebreke te stellen.

Indien is overeengekomen dat
levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.

Indien gebruiker (aanvullende)
gegevens van de consument behoeft in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze
(aanvullende) gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6. GARANTIE

Gebruiker garandeert dat de te
leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan,
rekening houdende met de aanschafprijs, mogen worden gesteld.

Indien de te leveren zaken, na
schriftelijk beroep op garantie door de consument en toestemming van
gebruiker hierover, na retourzending inderdaad niet blijken te voldoen
aan de in lid 1 van dit artikel genoemde criteria, zal gebruiker de
zaken binnen redelijke termijn, dit naar keuze van gebruiker, voor
vervanging of herstel van de gebrekkige zaken zorgdragen danwel de netto
goederenwaarde terugbetalen. De verzendkosten zijn, bij een terechte
aanspraak op dit artikel, voor rekening van gebruiker. Indien het geen
terecht beroep op dit artikel betreft, zulks steeds ter beoordeling van
gebruiker, komen alle verzendkosten voor rekening van de consument.

De te dezen genoemde garantie
geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd.

Indien de geleverde zaak niet
overeenkomst met hetgeen was overeengekomen en deze niet=conformiteit
een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid,
dan is gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.

Het in deze algemene voorwaarden
bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van
de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in
deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder
begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is
verkocht en geleverd.

De eigendom van vervangen en/of terugbetaalde zaken zal de consument aan gebruiker verschaffen.

Artikel 7. MONSTERS EN MODELLEN

Indien door gebruiker een model of
monster is verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in
dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen
gold als wijze van aanduiding. Indien door gebruiker op elektronische
wijze een voorbeeld (b.v. een foto of afbeelding) van de zaak is getoond
aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee
zoveel mogelijk overeenstemt.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. ONDERZOEK EN RECLAMES

De consument is gehouden het
geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24
uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken
of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-)verkeer gelden.

Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.

Indien ingevolge het vorig lid
tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker
aangegeven.

Artikel 10. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of
beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
de consument over op het moment waarop gebruiker de zaken voor
verzending bij de vervoerder aanbiedt en daarmee dus de feitelijke
controle over de zaken verliest. Het risico van verlies of beschadiging
tijdens transport is voor rekening van de consument tenzij de consument
heeft aangegeven dit risico tegen een vergoeding te willen afkopen. De
hoogte van deze vergoeding wordt door gebruiker vastgesteld.

Artikel 11. PRIJSVERHOGING

Indien gebruiker met de consument
bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is
gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer
de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Indien een prijsverhoging
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan
de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden
ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:

De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of

Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12. BETALING

Betaling van het volledige
factuurbedrag dient voor de (af)levering van de zaken te geschieden,
tenzij anders is overeengekomen.

Indien er een betalingstermijn is
overeengekomen dan dient betaling te geschieden binnen acht dagen na
factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta
waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingstermijn niet op.

Na het verstrijken van de
betalingstermijn is de consument van rechtswege in verzuim; de consument
is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van faillissement,
surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en
de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk
opeisbaar.

Gebruiker heeft het recht de door
de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst
gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goed grond geven te vrezen
dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt.

De consument bij het sluiten van
de consument verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.

Voorts is gebruiker bevoegd de
overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt
ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk
opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. INCASSOKOSTEN

Is de consument in gebreke of in
verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht
voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in
de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een
minimum van € 50,00 (vijftig euro).

Indien gebruiker aantoont hogere
kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15. VRIJWARINGEN

De consument vrijwaart gebruiker
voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel
eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Onverminderd het overigens in deze
Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en
bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

De in het kader van de
overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen en andere materialen blijven eigendom van
gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door gebruiker eventueel
verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, andere materialen
enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.

Gebruiker behoudt het recht de
eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegekomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID

Indien door gebruiker geleverde
zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de
consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garanties is
geregeld.

Wanneer de producent van een
gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van
de zaak dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Onverminderd het bovenstaande is
gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik van de consument.

De in deze voorwaarden opgenomen
beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of
zijn ondergeschikten.

Artikel 18. OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot
het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het (handels-)verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze
algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

Gebruiker heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had
moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de
periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzoveel gebruiker ten tijde van
het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. GESCHILLEN

De rechter in de vestigingsplaats
van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep
op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen
gebruiker en de consument is Nederlands Recht van toepassing. Het Weens
koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. WIJZIGING EN UITLEG VAN DE VOORWAARDEN

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.